Hemsideprenumeration villkor.

Detta Serviceavtal (nedan kallat ”Avtal”) ingås mellan företaget Agenci Marknadsbyrå AB, organisationsnummer 559329-5172, med adress Gamla Tullgatan 1, 632 20 Eskilstuna, (nedan kallad ”Leverantören”) och den kund som accepterar detta avtal (nedan kallad ”Kunden”).

1. Omfattning & uppdragsbeskrivning

1.1 Agenci Marknadsbyrå AB, organisationsnummer 559329-5172, (nedan ”Agenci”) erbjuder en prenumerationstjänst till företag runtom i Sverige (”Tjänsten”). Det specifika innehållet i Kundens version av Tjänsten framkommer av det tillhörande avtalet (”Uppdraget”).

1.2 Kunden ingår ett avtal avseende prenumeration av Uppdraget och för Uppdragets nödvändiga tilläggstjänster. Genom att lämna de efterfrågade kunduppgifterna och godkänna dessa allmänna villkor samt tillhörande avtal ingår Agenci och Kunden (nedan ”Part” eller gemensamt ”Parterna”) ett bindande avtal.

1.3 Med ”Kunden” avses i dessa allmänna villkor den fysiska eller juridiska person som står angiven i det tillhörande avtalet.

2. Tjänsten

2.1 Leverantören erbjuder en hemsideprenumeration med månadsvis betalning till Kunden. Tjänsterna inkluderar men är inte begränsade till följande:

2.2 Webbsidans underhåll och uppdateringar:

 • Leverantören ansvarar för att hålla webbsidan uppdaterad med aktuellt innehåll och information enligt Kundens önskemål.

2.3 Teknisk support:

 • Leverantören erbjuder teknisk support för att lösa eventuella problem eller frågor som Kunden kan ha angående webbsidan.

2.4 Design och layout:

 • Leverantören ansvarar för att skapa och upprätthålla en attraktiv webbdesign och layout i enlighet med kundens grafiska profil.

2.5 Sökmotoroptimering (SEO):

 • Leverantören utför grundläggande SEO-anpassning för att förbättra webbsidans synlighet i sökmotorer och öka organisk trafik i enlighet med antalet sökord kopplade till följande paket.
 • Enkel: 1 sökord
 • Standard: 2 sökord
 • Premium: 3 sökord

2.6 Anpassad innehållsproduktion:

 • Leverantören kan producera och publicera innehåll på webbsidan, såsom blogginlägg, nyhetsartiklar eller produktbeskrivningar.

2.7 Säkerhetskopiering och datasäkerhet:

 • Leverantören kan utföra regelbundna säkerhetskopieringar av webbsidan och implementera säkerhetsåtgärder för att skydda mot eventuella hot eller dataförlust.

3. Agencis skyldigheter

3.1 Agenci skall precisera behovet av tid, underlag och annat material som krävs för att kunna fullgöra Uppdraget. 

3.2 Agenci skall i samband med Uppdragets initiering tillhandahålla Kunden en uppdragsbeskrivning som förklarar Uppdragets omfattning, innehåll och utförande.

3.3 Agenci skall sträva efter att samtliga delar av deras leverans av Uppdraget är av sådan kvalitet och sådant utförande att bästa möjliga slutresultat kan uppnås.

3.4 Agenci skall hålla tidsplan vad gäller Agencis åtaganden. Om försening uppstår ska sådan omständighet vid kännedom omedelbart meddelas Kunden.

3.5 Från den tidpunkt då Agenci mottagit eventuellt anspråk om avhjälpande av brist i leverans av Uppdraget skall Agenci skyndsamt och efter bästa förmåga vidtaga rättelse.

4. Kundens skyldigheter

4.1 Kunden skall precisera uppdraget till Agenci i form av en muntlig brief med tydliga målsättningar, granska och godkänna av Agenci tillhandahållen uppdragsbeskrivning, samt fortlöpande och i god tid förse Agenci med sådana uppgifter som fordras för att Uppdraget ska kunna levereras enligt Kundens önskemål, såväl kvalitativt som inom given tids- och kostnadsram.

4.2 Kunden skall efter bästa förmåga hålla tidsplan vad gäller Kundens åtaganden. Om försening uppstår ska sådan omständighet omedelbart, vid kännedom, meddelas Agenci.

5. Kontaktperson

5.1 Kunden skall utse en eller flera kontaktpersoner som, för Kundens räkning, skall utgöra den primära kontaktpunkten för Agencis leverans av Uppdraget. Meddelande om vem eller vilka som har utsetts till kontaktperson skall tillställas Agenci i direkt samband med att Kundens beställning av Uppdraget har accepterats.

5.2 Kundens kontaktperson skall ha befogenhet att lämna för Kunden bindande besked i de frågor som avser Uppdragets utförande.

5.3 Kundens kontaktperson för Uppdraget framgår av tillhörande avtal.

6. Pris & betalningsvillkor

6.1 Kunden kommer att betala en månadsvis prenumerationsavgift enligt gemensamt avtalat prispaket:

 • Enkel
 • Standard
 • Premium

6.2 Eventuella tilläggstjänster eller anpassningar som utgår vid punkt 9 faktureras enligt Leverantörens timpris på 750 SEK per timme, med förbehåll för Kundens godkännande.

6.3 Fakturor ska betalas inom 20 dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning utgår en dröjsmålsränta på 8% per år. Vid helt utebliven betalning förbehåller sig Leverantören rätten att överlämna ärendet till inkasso.

7. Ansvar och garantier

7.1 Agenci åtar sig att granska utfört arbete och material för att efter bästa förmåga undvika felaktigheter.

7.2 Agenci ansvarar för att föreslagna arbetsmetoder och det material som produceras inte strider mot gällande lag, etiska regler eller branschpraxis. Kunden har motsvarande ansvar för givna uppgifter och utfästelser samt annat tillhandahållet material.

7.3 Agenci ansvarar ej för funktionalitet för programvara, källkod, hosting och liknande rättigheter samt tjänster som tillhandahålls av tredje part.

7.4 Agenci lämnar ej några garantier gällande huruvida resultatet av utfört Uppdrag kommer att förändra antalet besökare till Kundens hemsida, konverteringsgrad för annonsering, marknadsföringens effektivitet, kostnaden för Kundens marknadsföringsåtgärder och därmed jämförbara nyckeltal i Kundens verksamhet. För det fall att sådana nyckeltal kommuniceras av Agenci skall måluppfyllelse av nämnda nyckeltal endast ses som en målsättning. Bristande måluppfyllelse skall därmed ej under några omständigheter anses utgöra en bristande eller felaktig leverans av Uppdraget.

7.5 Kunden intygar att denne har behörighet och befogenhet att ingå överenskommelse angående Uppdraget och Kundens förpliktelser härunder. Alla beslut som är nödvändiga för att Kunden ska kunna ingå och verkställa detta Avtal har fattats i behörig ordning och detta Avtal utgör ett giltigt och bindande avtal för Kunden.

7.6 Parterna är överens om att eventuella skadeståndsanspråk skall skriftligen ha inkommit till Agenci senast fjorton (14) dagar efter avslutat uppdrag. Agenci påtar sig inte ansvar för skador som uppstått på grund av tredje part, ej heller för driftstörningar, förlorad inkomst, skador som inte kommit Leverantören tillkänna inom angiven tid eller skador till följd av Force majeure enligt punkt 11 vid namn ”Force Majeure”. Parterna är vidare överens om att Leverantörens skadeståndsansvar skall begränsas till ett belopp som maximalt uppgår till tjugo (20) procent av Uppdragets Pris.

8. Rättigheter

8.1 Kunden har, genom detta avtal ingen äganderätt till material och alla immateriella rättigheter (innefattande rätten att fritt använda, ändra, licensiera och överlåta till tredje part) som framkommer vid Uppdragets utförande.

8.2 Det innefattar även nyttjanderätt till sådan programvara eller andra tjänster som lyder under separata licensavtal med andra mjukvaruföretag och tjänsteleverantörer.

8.3 Kunden medger Agenci rättigheten att, i enlighet med god sed samt de villkor angående sekretess som framgår av Avtalet, visa Kundens varumärke på Leverantörens hemsida och i Leverantörens sociala kanaler samt presentera utvalda delar av Uppdraget i samband med marknadsföring av Leverantörens tjänsteutbud samt vid nykundsbearbetning.

9. Arbete som ej omfattas av Uppdragets uppdragsbeskrivning

9.1 För det fall Parterna överenskommer att Leverantören ska bistå Kunden med arbete som ej omfattas av den av Kunden godkända uppdragsbeskrivningen som omnämns i punkt 2 kan Leverantören i mån av tillgänglighet åta sig att utföra sådana tjänster för ett timarvode om sjuhundra femtio (750) kronor ex. moms. Tjänsterna inkluderar men är inte begränsade till följande:

9.2 E-handelsfunktionalitet:

 • Om Kunden behöver en e-handelsplattform med funktioner som produktkatalog, betalningshantering och orderhantering, kan detta vara en tilläggstjänst som debiteras separat.

9.3 Avancerad programmering eller webbutveckling:

 • Om det krävs specialanpassad programvara, avancerad programmering eller utveckling av komplexa webbfunktioner kan detta vara en separat tjänst som debiteras separat.

9.4 Grafisk design för marknadsföring:

 • Om Kunden behöver grafisk design för marknadsföringsmaterial, såsom reklambanners, broschyrer eller annat marknadsföringsmaterial som inte är direkt kopplat till webbsidan, kan detta vara en separat tilläggstjänst.

9.5 Fotografering och bildbehandling:

 • Om Kunden behöver professionell fotografering av produkter eller bilder för webbsidan kan detta vara en separat tilläggstjänst. Likaså kan omfattande bildredigering eller retuschering också vara en separat tilläggstjänst.

9.6 Översättningstjänster:

 • Om Kunden behöver översätta webbsidan till flera språk kan detta vara en separat tilläggstjänst.

9.7 Online-marknadsföring och reklamkampanjer:

 • Om Kunden behöver hjälp med att planera, genomföra och hantera online-marknadsföringskampanjer, till exempel sökmotormarknadsföring (SEM) eller sociala medier-annonsering, kan detta vara en separat tilläggstjänst.

9.8 Hosting och domänregistrering:

 • Om kunden behöver hjälp med uppsättning av domän och webbhotell kan Leverantören erbjuda hosting-tjänster och hjälpa till med domänregistrering för webbsidan som ett tillägg.

10. Sekretess

10.1 I enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) och i syfte att underlätta ärendehanteringen informeras Kunden om att de personuppgifter som lämnas till Leverantören kommer att användas i Leverantörens ord- och textbehandling, registerföring, redovisning, övrig administration samt e-post.

10.2 Leverantören ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

10.3 Leverantören kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

10.4 Kunden har rätt att av begära tillgång till sina personuppgifter. Det innebär att Kunden har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dennes personuppgifter. Kunden har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Kunden har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om Kunden, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Kunden har även rätt att i registerutdraget få information om den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period.

10.5 Kunden har rätt till rättelse av dennes personuppgifter. Leverantören kommer på Kunden begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter Leverantören behandlar om Kunden.

10.6 Kunden har rätt till radering av dennes personuppgifter. Det innebär att Kunden har rätt att begära att dennes personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att Agenci inte omedelbart får radera Kundens personuppgifter, till följd av exempelvis gällande bokförings- och skattelagstiftning.

10.7 Kunden har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om Kunden invänder mot sådan behandling kommer Leverantören enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än Kundens intressen.

10.8 Kunden ska vidta rimliga åtgärder för att skydda konfidentiell information och personuppgifter som de kan komma i kontakt med under Avtalet. Kunden får inte sprida information om detta Avtal eller andra interna bestämmelser utan skriftligt medgivande från Leverantören.

11. Force majeure 

11.1 Leverantören är ej ansvarig för förseningar eller brister som uppstår på grund av omständigheter utanför Leverantörens kontroll. Leverantören har också i sådana fall rätt att förlänga tidsfristen för att uppfylla mellan parterna överenskomna leveransvillkor. Sådana omständigheter kan t.ex. vara strejk, leverantörsproblem, myndighetsbeslut, naturkatastrofer, krig eller dylikt. Om sådana omständigheter försenar leverans med mer än tre (3) månader äger båda Parter rätt att säga upp detta Avtal utan krav på kompensation. Ersättning för redan utfört arbete, samt uppkomna kostnader, för Leverantören skall dock utbetalas.

12. Avtalstid & uppsägning:

12.1 Leverantören eller Kunden har rätt att säga upp detta Avtal genom att skicka en skriftlig uppsägning till den andra parten. Uppsägningen ska vara tydlig och specificera datumet för uppsägningens effektivitet.

12.2 Uppsägningstid:

 • Avtalet kan sägas upp med en uppsägningstid på [30 dagar]. Under denna period kommer båda parter att fullfölja sina åtaganden enligt Avtalet.

12.3 Effekter av uppsägning:

 • Efter uppsägning av Avtalet har Kunden inte längre rätt att använda Leverantörens tjänster och eventuella immateriella rättigheter som ägs av Leverantören ska återlämnas eller upphöra att användas. Vid uppsägning av avtalet har Kunden förtur och möjlighet att förvärva det producerade innehållet för följande fasta belopp beroende på prispaket:
  • Enkel: 25 000 SEK.
  • Standard: 40 000 SEK.
  • Premium: 60 000 SEK.

12.4 Betalningsansvar:

 • Kunden är ansvarig för att betala alla obetalda fakturor eller avgifter som uppstår fram till och med uppsägningsdatumet.

14. Tvistelösning

Alla tvister som ej kan lösas Parterna emellan skall lösas i enlighet med svensk lagstiftning och vid Eskilstuna tingsrätt som första instans.

15. Tillägg eller ändringar 

Parterna är överens om att tillhörande avtal, uppdragsbeskrivning samt dessa allmänna villkor är bindande och tillsammans är att anse som det fullständiga Avtalet Parterna emellan. Eventuella tillägg eller ändringar till detta Avtal skall ske skriftligen och godkännas av bägge Parter för att anses giltiga.

Detta Avtal utgör det fullständiga avtalet mellan parterna och ersätter alla tidigare muntliga eller skriftliga överenskommelser.

Genom att acceptera detta Avtal bekräftar Kunden att de har läst, förstått och godkänt villkoren och åtagandena som anges ovan.