Allmänna villkor

1. Omfattning av uppdrag

1.1 Agenci Marknadsbyrå AB, organisationsnummer 559329-5172, (nedan ”Agenci”) erbjuder högkvalitativa tjänster relaterade till produktion av hemsidor och marknadsföring till företag runtom i Sverige (”Tjänsten”). Det specifika innehållet i Kundens version av Tjänsten framkommer av det tillhörande avtalet (”Uppdraget”).

1.2 Kunden ingår ett avtal avseende köp av Uppdraget och för Uppdraget nödvändiga tilläggstjänster. Genom att lämna de efterfrågade kunduppgifterna och godkänna dessa allmänna villkor samt tillhörande avtal ingår Agenci och Kunden (nedan ”Part” eller gemensamt ”Parterna”) ett bindande avtal.

1.3 Med ”Kunden” avses i dessa allmänna villkor den fysiska eller juridiska person som står angiven i det tillhörande avtalet.


2. Agencis skyldigheter

2.1 Agenci skall precisera behovet av tid, underlag och annat material som krävs för att kunna fullgöra Uppdraget. 

2.2 Agenci skall i samband med Uppdragets initiering tillhandahålla Kunden en uppdragsbeskrivning som förklarar Uppdragets omfattning, innehåll och utförande.

2.3 Agenci skall sträva efter att samtliga delar av deras leverans av Uppdraget är av sådan kvalitet och sådant utförande att bästa möjliga slutresultat kan uppnås.

2.4 Agenci skall hålla tidsplan vad gäller Agencis åtaganden. Om försening uppstår ska sådan omständighet vid kännedom omedelbart meddelas Kunden.

2.5 Från den tidpunkt då Agenci mottagit eventuellt anspråk om avhjälpande av brist i leverans av Uppdraget skall Agenci skyndsamt och efter bästa förmåga vidtaga rättelse.


3. Kundens skyldigheter

3.1 Kunden skall precisera uppdraget till Agenci i form av en muntlig brief med tydliga målsättningar, granska och godkänna av Agenci tillhandahållen uppdragsbeskrivning, samt fortlöpande och i god tid förse Agenci med sådana uppgifter som fordras för att Uppdraget ska kunna levereras enligt Kundens önskemål, såväl kvalitativt som inom given tids- och kostnadsram.

3.2 Kunden skall efter bästa förmåga hålla tidsplan vad gäller Kundens åtaganden. Om försening uppstår ska sådan omständighet omedelbart, vid kännedom, meddelas Agenci.


4. Kontaktperson

4.1 Kunden skall utse en eller flera kontaktpersoner som, för Kundens räkning, skall utgöra den primära kontaktpunkten för Agencis leverans av Uppdraget. Meddelande om vem eller vilka som har utsetts till kontaktperson skall tillställas Agenci i direkt samband med att Kundens beställning av Uppdraget har accepterats.

4.2 Kundens kontaktperson skall ha befogenhet att lämna för Kunden bindande besked i de frågor som avser Uppdragets utförande.

4.3 Kundens kontaktperson för Uppdraget framgår av tillhörande avtal.


5. Leveransvillkor

5.1 Leverans av Uppdraget sker enligt överenskommelse mellan Parterna och beräknat datum för leverans skall anges i tillhörande avtal.

5.2 Om leveranstiden för Uppdraget förändras ska Kunden omedelbart meddelas. Om inget särskilt avtalats skriftligen utgår ingen ersättning för försenad leverans.

5.3 Det åligger Kunden att förse Agenci med all nödvändig information som erfordras enligt punkten 3.1 för att Agenci ska ha möjlighet att kunna leverera Uppdraget inom uppskattad tid och i övrigt enligt överenskommelse.

5.4 Om Kunden inte fullföljer sina åtaganden enligt punkt 5.3 ovan svarar inte Agenci för härav föranledda ofullständigheter i resultat eller senareläggning av leverans. Eventuella merkostnader till följd av denna punkt 5.3 skall bekostas av Kunden.


6. Pris och Betalningsvillkor 

6.1 Uppdragets pris framgår av tillhörande avtal (”Uppdragets Pris”).

6.2 Fakturering av de delar av Uppdraget som är hänförliga till Agencis arbete sker om inget annat har överenskommits mellan parterna, i efterskott mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar netto.

6.3 Vid utebliven betalning debiteras lagstadgad påminnelseavgift samt dröjsmålsränta efter den räntesats som gäller enligt räntelagen från förfallodagen till dess att betalningen är mottagen.

6.4 Det av Agenci angivna timarvodet i punkten 9, gäller vid tidpunkten för Avtalets signering. Agencis timarvode kan dock komma att justeras och Kunden har därför en skyldighet att hålla sig uppdaterad om eventuella förändringar avseende nämnt timarvode.


7. Ansvar och garantier

7.1 Agenci åtar sig att granska utfört arbete och material för att efter bästa förmåga undvika felaktigheter.

7.2 Agenci ansvarar för att föreslagna arbetsmetoder och det material som produceras inte strider mot gällande lag, etiska regler eller branschpraxis. Kunden har motsvarande ansvar för givna uppgifter och utfästelser samt annat tillhandahållet material.

7.3 Agenci ansvarar ej för funktionalitet för programvara, källkod, hosting och liknande rättigheter samt tjänster som tillhandahålls av tredje part.

7.4 Agenci lämnar ej några garantier gällande huruvida resultatet av utfört Uppdrag kommer att förändra antalet besökare till Kundens hemsida, konverteringsgrad för annonsering, marknadsföringens effektivitet, kostnaden för Kundens marknadsföringsåtgärder och därmed jämförbara nyckeltal i Kundens verksamhet. För det fall att sådana nyckeltal kommuniceras av Agenci skall måluppfyllelse av nämnda nyckeltal endast ses som en målsättning. Bristande måluppfyllelse skall därmed ej under några omständigheter anses utgöra en bristande eller felaktig leverans av Uppdraget.

7.5 Kunden intygar att denne har behörighet och befogenhet att ingå överenskommelse angående Uppdraget och Kundens förpliktelser härunder. Alla beslut som är nödvändiga för att Kunden ska kunna ingå och verkställa detta Avtal har fattats i behörig ordning och detta Avtal utgör ett giltigt och bindande avtal för Kunden.

7.6 Parterna är överens om att eventuella skadeståndsanspråk skall skriftligen ha inkommit till Agenci senast fjorton (14) dagar efter avslutat uppdrag. Agenci påtar sig inte ansvar för skador som uppstått på grund av tredje part, ej heller för driftstörningar, förlorad inkomst, skador som inte kommit Agenci tillkänna inom angiven tid eller skador till följd av Force majeure enligt punkt 11. Parterna är vidare överens om att Agencis skadeståndsansvar skall begränsas till ett belopp som maximalt uppgår till tjugo (20) procent av Uppdragets Pris.


8. Rättigheter

8.1 Kunden erhåller mot betalning av avtalad ersättning, genom detta avtal äganderätten till allt material och alla immateriella rättigheter (innefattande rätten att fritt använda, ändra, licensiera och överlåta till tredje part) som framkommer vid Uppdragets utförande.

8.2 Äganderätten innefattar ej nyttjanderätt till sådan programvara eller andra tjänster som lyder under separata licensavtal med andra mjukvaruföretag och tjänsteleverantörer.

8.3 Kunden medger Agenci rättigheten att, i enlighet med god sed samt de villkor angående sekretess som framgår av Avtalet, visa Kundens varumärke på Agencis hemsida och i Agencis sociala kanaler samt presentera utvalda delar av Uppdraget i samband med marknadsföring av Agencis tjänsteutbud samt vid nykundsbearbetning.


9. Arbete som ej omfattas av Uppdragets uppdragsbeskrivning

För det fall Parterna överenskommer att Agenci ska bistå Kunden med arbete som ej omfattas av den av Kunden godkända uppdragsbeskrivningen som omnämns i punkt 3.1 kan Agenci i mån av tillgänglighet åta sig att utföra sådana tjänster för ett timarvode om sjuhundra femtio (750) kronor ex. moms.


10. Sekretess

10.1 I enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) och i syfte att underlätta ärendehanteringen informeras Kunden om att de personuppgifter som lämnas till Agenci kommer att användas i Agencis ord- och textbehandling, registerföring, redovisning, övrig administration samt e-post.

10.2 Agenci ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

10.3 Agenci kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

10.4 Kunden har rätt att av begära tillgång till sina personuppgifter. Det innebär att Kunden har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dennes personuppgifter. Kunden har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Kunden har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om Kunden, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Kunden har även rätt att i registerutdraget få information om den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period.

10.5 Kunden har rätt till rättelse av dennes personuppgifter. Agenci kommer på Kunden begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter Agenci behandlar om Kunden.

10.6 Kunden har rätt till radering av dennes personuppgifter. Det innebär att Kunden har rätt att begära att dennes personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att Agenci inte omedelbart får radera Kundens personuppgifter, till följd av exempelvis gällande bokförings- och skattelagstiftning.

10.7 Kunden har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om Kunden invänder mot sådan behandling kommer Agenci enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än Kundens intressen.


11. Force majeure 

Agenci är ej ansvarig för förseningar eller brister som uppstår på grund av omständigheter utanför Agencis kontroll. Agenci har också i sådana fall rätt att förlänga tidsfristen för att uppfylla mellan parterna överenskomna leveransvillkor. Sådana omständigheter kan t.ex. vara strejk, leverantörsproblem, myndighetsbeslut, naturkatastrofer, krig eller dylikt. Om sådana omständigheter försenar leverans med mer än tre (3) månader äger båda Parter rätt att säga upp detta Avtal utan krav på kompensation. Ersättning för redan utfört arbete, samt uppkomna kostnader, för Agenci skall dock utbetalas.


12. Avtalsbrott

Endera Parten har rätt att säga upp Avtalet för det fall att motparten väsentligen bryter mot dess innehåll. Vid uppsägning enligt denna grund skall motparten meddelas skriftligen och en uppsägningstid om fjorton (14) dagar ska därefter löpa. Under uppsägningstiden skall, om inget annat överenskommes mellan parterna, åtaganden och förpliktelser enligt Avtalet fullgöras. Agenci är berättigade till fullständig ersättning för det arbete som de har utfört och de kostnader som de har ådragit sig fram till och med Avtalets upphörande.


13. Uppdragets upphörande

13.1 Agenci har rätt att med omedelbar verkan frånträda Avtalet om:

 (i) Kunden trots påminnelse inte betalar Agencis faktura för detta Uppdrag eller något annat uppdrag Parterna emellan;

(ii) Parterna har överenskommit att Kunden ska betala Agenci i förskott, förskottet är förbrukat och ingen påfyllnad av förskottet sker trots Agencis uppmaning;

(iii) Kunden hamnar på obestånd och Agenci bedömer att det föreligger risk att inte få betalt för utfört arbete och eller utlägg;

(iv) Samarbetet mellan Agenci och Kunden inte fungerar tillfredsställande sedan en tid tillbaka och inte skäligen kan förväntas bli bättre; eller (v) Agenci till följd av lagstiftning eller av andra skäl har rätt och/eller skyldighet att frånträda Avtalet.

13.2 Vid uppsägning av samarbetet är Agenci emellertid berättigade till fullständig ersättning för det arbete som de har utfört och de kostnader som de har ådragit sig fram till och med Avtalets upphörande. Avtalstid och uppsägningstid framkommer av det tillhörande Avtalet.


14. Tvistelösning

Alla tvister som ej kan lösas Parterna emellan skall lösas i enlighet med svensk lagstiftning och vid Eskilstuna tingsrätt som första instans.


15. Tillägg eller ändringar 

Parterna är överens om att tillhörande avtal, uppdragsbeskrivning samt dessa allmänna villkor är bindande och tillsammans är att anse som det fullständiga Avtalet Parterna emellan. Eventuella tillägg eller ändringar till detta Avtal skall ske skriftligen och godkännas av bägge Parter för att anses giltiga.

Vi lagrar dina kakor, men vi är inget bageri.